ill residenz

tours image

A platform for artistic research

True to one of its main missions, namely the support and promotion of emerging artists, Independent Little Lies has launched the "ILL Residenz" in 2016. The idea is to provide a young artist with a space for research and artistic experimentation over a period of several weeks with an allocated budget that he or she can manage freely. At the end of this research period, a work-in-progress is presented to an audience composed of other artists, potential co-producers for the further development of the creation and interested spectators who can share their impressions with the artists.

Un espace pour la recherche artistique

Fidèle à l'une de ses principales missions, à savoir le soutien et la promotion des artistes émergent.e.s, Independent Little Lies lance la plateforme "ILL Residenz" en 2016. L'idée est de mettre à disposition d'un.e jeune artiste un espace de recherche et d'expérimentation sur plusieurs semaines avec un budget alloué qu'il/elle peut gérer librement. À l'issue de cette période de recherche, un résultat intermédiaire est présenté à un public composé d'autres artistes, de coproducteurs potentiels pour le développement de la création et de spectateur.rice.s qui peuvent partager leurs impressions avec les artistes.

Eine Plattform für Vertiefung und Erprobung

Im Sinne einer seiner Hauptmissionen, nämlich der Unterstützung und Förderung von aufstrebenden Kunstschaffenden, hat Independent Little Lies im Jahr 2016 die "ILL Residenz" ins Leben gerufen. Über diese Plattform kann jungen Künstler*innen über mehrere Wochen ein Raum und ein Budget für Vertiefung und Erprobung zur Verfügung gestellt werden. Am Ende dieses Zeitraums wird eine Zwischenetappe präsentiert, die sich an ein Publikum aus anderen Künstler*innen, potenziellen Koproduzenten für die weitere Entwicklung des Werks und interessierten Zuschauer*innen richtet, die ihre Eindrücke mit den Künstler*innen teilen können.

Eng Plattform fir artistesch Recherche

Fir enger vu sengen Haaptmissiounen nozegoen, nämlech der Ënnerstëtzung an der Förderung vu jonke Kënschter*innen, rifft Independent Little Lies 2016 d'"ILL Residenz" an d'Liewen. Iwwert dës Plattform gëtt jonke Kënschtler*innen iwwert eng gewëssen Zäit e Raum an e Budget zur Verfügung gestallt, deen hinnen et erlaabt ze recherchéieren an z'experimentéieren. Um Schluss vun dësem Zäitraum kann eng Tëschenetapp presentéiert ginn, déi sech un e Publikum aus anere Kënschtler*innen, potenzielle Koproduzente fir d'Weiderentwécklung vun der Kreatioun an Zuschauer*inne riicht, déi hir Andréck mat de Kënschtler*innen deele kënnen.

Jul 2021

chrysalis avalanche >

Mar 2019

amygdala hijack >

Aug 2018

ill residenzen 2018 >

Jul 2017

blackout >

Sep 2016

tod >

go top