Biergerbühn

bierg image

Theatre workshops

Biergerbühn is a platform dedicated to foster encounters between professionals and amateurs interested in experiencing various aspects of being on stage. In weekly workshops, participants are accompanied by theatre professionals who introduce them to the different facets of the performing arts: acting, dance, movement, improvisation, writing... Participants are encouraged to develop a performance that mirrors their own approach and understanding of the stage. While at the beginning our workshops were aimed at children and young participants, we have now added groups open to all ages.

Ateliers de théâtre

Biergerbühn est un espace de rencontre et d'échange autour du théâtre. Dans des ateliers hebdomadaires, les participant.e.s sont encadré.e.s par des professionnel.le.s du spectacle vivant qui leur présentent différentes facettes des arts de la scène : jeu, danse, mouvement, improvisation, écriture… Les participant.e.s sont encouragé.e.s à développer un spectacle qui reflète leurs propres approches et leurs expériences de la scène. Dans un premier temps nos ateliers étaient destinés aux enfants et aux jeunes, puis de nouveaux groupes se sont formés, ouverts à toutes les tranches d'âge.

Theaterworkshops

Biergerbühn ist eine Plattform für Begegnungen und Austausch rund ums Theater. In wöchentlichen Workshops werden die Teilnehmenden von professionellen Theaterschaffenden betreut, die ihnen unterschiedliche Facetten der darstellenden Künste näher bringen: Schauspiel, Tanz, Bewegung, Improvisation, Schreiben... Die Teilnehmenden werden ermutigt, eine Performance zu entwickeln, die ihre eigenen Vorgehensweisen und Erfahrungen der Bühne widerspiegelt. Anfangs richteten unsere Workshops sich vor allem an Kinder und Jugendliche, mittlerweile sind neue Gruppen hinzugekommen, die sämtlichen Altersklassen zugänglich sind.

Theateratelieren

D'Biergerbühn ass eng Platz fir Begéinungen an Austausch ronderëm den Theater. A wöchentlechen Ateliere ginn d'Participante vu Professionellen aus der Theaterwelt begleet, déi hinnen déi verschidde Facette vun de Bühnekënscht méi no bréngen: Schauspill, Danz, Beweegung, Improvisatioun, Schreiwen... D'Participanten ginn enouragéiert, eng Performance z'entwéckelen, déi hir eegen Approchen an Erfarunge vun der Bühn zréckspigelt. Am Ufank hunn eis Ateliere sech virun allem u Kanner a Jonker geriicht, haut sinn se fir all Alterskategorien op.
go to the website

May 2024

entféiert >

Feb 2024

work in progress >

May 2023

l.o.st. – liewen ouni stroum >

Jul 2022

doheem – fragments d’intimités >

May 2022

de bunker – doheem 2.0 >

Oct 2021

der besuch der alten dame >

May 2021

d’geheimnis vun der mëllechfabrick >

May 2020

biergerbühn 2019-2020 >

Jun 2019

panik an der wäisser welt >

Jul 2018

#wanderlust >

go top