About ill

about us
Independent Little Lies (ILL) is an interdisciplinary theatre collective that brings together theatre makers, artists, pedagogues and art aficionados. Our productions and cultural events address contemporary, social issues in four different languages. Founded in 1995, ILL has been part of the Luxembourgish cultural scene for over 25 years. We are constantly committed to building collaborations with local and international artists and producers, to exploring new modes of production and artistic creation, and to giving emerging artists from various backgrounds the opportunity to pursue their practice.
Independent Little Lies (ILL) est un collectif de théâtre interdisciplinaire qui réunit des professionnel.le.s de théâtre, des artistes, pédagogues et passionné.e.s d’art. Nos productions et manifestations culturelles abordent des sujets contemporains et sociaux dans quatre langues différentes. Fondé en 1995 ILL fait partie de la scène culturelle luxembourgeoise depuis plus de 25 ans. Nous nous engageons sans cesse à mettre en place des collaborations avec des artistes et producteurs venant du Luxembourg et de l'étranger, à envisager de nouveaux modes de production et de création artistique et à donner à des artistes émergent.e.s de divers horizons la possibilité d'approfondir leurs travaux.
Independent Little Lies (ILL) ist ein interdisziplinäres Theaterkollektiv, das Theaterschaffende, Künstler*innen, Pädagog*innen sowie Kunstbegeisterte zusammenbringt. Unsere Produktionen und kulturelle Veranstaltungen behandeln zeitgenössische und soziale Themen in vier verschiedenen Sprachen. ILL wurde 1995 gegründet und ist seit über 25 Jahren fester Bestandteil der luxemburgischen Kulturszene. Wir sind stets engagiert, mit Künstler*innen und Produzenten aus Luxemburg und dem Ausland zusammenzuarbeiten, neue Formen der Produktion und des künstlerischen Schaffens zu entwickeln und aufstrebenden Künstler*innen aus den verschiedensten Bereichen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeiten zu vertiefen.
Independent Little Lies (ILL) ass en interdisziplinären Theaterkollektiv deen Theaterleit, Artist*innen, Pedagog*innen a Konschtintresséierter zesummebréngt. Eis Produktiounen a kulturell Veranstaltunge behandelen zäitgenëssesch a sozial Themen op véier verschiddene Sproochen. ILL gouf 1995 gegrënnt an ass scho säit méi wéi 25 Joer e feste Bestanddeel vun der lëtzebuerger Kulturzeen. Mir si permanent engagéiert, Collaboratioune mat lokalen an internationalen Artist*innen a Produzenten auszeschaffen, nei Forme vu Produktioun a Kreatioun ze entwéckelen a jonken Artist*innen aus den ënnerschiddlechste Beräicher d’Méiglechkeet ze ginn, hir Aarbechten ze verdéiwen.

Members

Member photo
Angélique Arnould

 • >
Member photo
Sandy Artuso

 • >
Member photo
Marc Baum

Treasurer

 • >
Member photo
Linda Bonvini

 • >
Member photo
Jill Christophe

General coordinator

 • >
Member photo
Frédérique Colling

Vice-president

 • >
Member photo
Catherine Elsen

 • >
Member photo
Rosalie Maes

 • >
Member photo
Elsa Rauchs

 • >
Member photo
Samuel Reinard

Member photo
Jacques Schiltz

President

 • >
Member photo
Paul Schumacher

Member photo
Gilles Seyler

Member photo
Anne Simon

Member photo
Claire Thill

Member photo
Claire Wagener

Communication manager

 • >
go top